Jakie obowiązki ma każdy pracobiorca?

Posted on 15/01/2023 7:28am

Zgodne regulacjami Kodeksu Pracy pracownik jest zobowiązany wykonywać swą pracę sumiennie jak też dostosować się do dyspozycji przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.


Podstawowym zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy wskazanego rodzaju na rzecz pracodawcy a także pod jego kierownictwem w sposób dokładny a także dbały.
Jest on także zobowiązany do realizacji dyspozycji przełożonych tyczących się wykonywanej pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa (wszystkich dziedzin) albo umową o pracę. Jeśliby jakikolwiek z tych warunków został naruszony, pracobiorca ma prawo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue odmówić wykonania dyspozycji.


praca
Author: Universität Salzburg (PR)
Source: http://www.flickr.com


Do zadań pracobiorcy należy również czasowe (góra na 3 miesiące) wykonywanie profesji innej niż określona w umowie o pracę, jeśli został do niej przeniesiony przez chlebodawcę, pod warunkiem że zachowa uposażenie nie niższe niż określone w umowie o pracę a także że praca będzie odpowiadała jego kwalifikacjom, natomiast zmiana jest umotywowana potrzebami chlebodawcy. Do innych obowiązków pracowniczych należy przestrzeganie wiążącego u chlebodawcy czasu pracy, zatem systematyczne a także punktualne stawianie się w miejscu określonym do wykonywania pracy a także pozostawanie w nim przez określony czas. Od wykonania owego obowiązku zwalnia pracobiorcę tylko usprawiedliwiona przyczyna, na przykład choroba czy też wezwanie zatrudnionego do osobistego stawienia się przed organem administracji sądu, prokuratury albo policji.
Zatrudniony jest także zobligowany do przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w warsztacie pracy porządku, zasad BHP. W związku z tym faktem każdy zatrudniony musi odbyć kurs BHP.

Tags: pracy, temat, prawa